รายละเอียด

สอบถามสถานะ “คืนเงินภาษี”

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ “คืนเงินภาษี” ได้ทางเว็บไซท์ www.rd.go.th หน้าหลักกรมสรรพากร WHAT'S NEW หัวข้อ >> สอบถามการขอคืนภาษี E-FILING SMS ท่านจะทราบว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนใด เช่น เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้รับเอกสารของท่านแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาคืนเงินภาษี

สอบถาม"ส่งเอกสารให้ตามที่ขอได้รับแล้วหรือยัง"

ท่านสามารถตรวจสอบเบื้องต้นทางเว็บไซท์ www.rd.go.th หน้าหลักกรมสรรพากร WHAT'S NEW หัวข้อ >> ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษี หากท่านส่งเอกสารพร้อมใบนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และจ่าหน้าซองถูกต้อง ท่านสามารถตรวจสอบได้จากใบตอบรับ หรือทางเว็บไซท์ www.Thailandpost.com อีกช่องทางหนึ่ง

สอบถามกรณีไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี

กรณีท่านตรวจสอบสถานะ "คืนเงินภาษี" ปรากฎว่า มีการส่งเช็คคืนเงินภาษีให้ท่านแล้ว แต่ท่านไม่ได้รับ อันเกิดจากเปลี่ยนที่อยู่ หรือไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่แต่ยังไม่ได้รับเช็ค ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ เพื่อยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่

โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้

  • 1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
  • 2. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

สอบถามกรณีเช็คคืนเงินภาษีชำรุด สูญหาย หรือธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

หากเช็คคืนเงินภาษีที่ได้รับชำรุด หรือสูญหาย หรือธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน เช่น คำนำหน้าชื่อไม่ถูกต้อง หรือชื่อ/นามสกุลไม่ถูกต้อง หรือเช็คเกิน 6 เดือน ให้นำเช็คดังกล่าว (ถ้ามี) ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ เพื่อยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่

โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้

  • 1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
  • 2. หนังสือแจ้งความ กรณีผู้ขอคืนทำเช็คสูญหาย
  • 3. หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
  • 4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

สอบถามกรณีได้รับเช็คคืนเงินภาษี แต่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรณีมีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเป็นเงินสดที่กองคลัง ชั้น 7 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรณีมีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเป็นเงินสดที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดนั้นๆ

ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้ประกอบการแลกเช็คเป็นเงินสด มีดังนี้

  • 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางกรณีคนต่างด้าว พร้อมสำเนา
  • 2. หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล กรณีคณะบุคคล
  • 3. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทนและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

    สนใจติดต่อ 096-7896642 , 090-2829593


ติดต่อ Facebook
Boontaree Chokudomsiri
รับจำนองขายฝากบ้านที่ดินขอนแก่น อุบลฯ ชัยภูมิ และภาคอีสาน
รับจัดไฟแนนซ์บ้านและที่ดิน อนุมัติภายใน 1 วัน
เงินด่วน รับจำนำ ขายฝากที่ดิน ยอดสูง ภาคอีสาน
รับจำนองขายฝากบ้านที่ดินอุดรฯ กุมภวาปี หนองหาน บ้านดุง และทั่วอีสาน
รับจำนองขายฝากบ้านที่ดินชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ จัตุรัสและทั่วอีสาน
รับจำนองขายฝากบ้านที่ดินขอนแก่น ชุมแพ บ้านไผ่ เมืองพลและทั่วภาคอีสาน
จำนองขายฝากบ้านที่ดินมหาสารคาม เชียงยืน โกสุมพิสัย กันทรวิชัยและทั่วอีสาน
จำนอง ขายฝากบ้านที่ดิน กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น
ขอนแก่นจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอนบ้านที่ดิน
รับจำนองขายฝากบ้านที่ดินหนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ เลย อุดร หนองคายฯ
รับจำนองขายฝาก บ้านและที่ดิน ทั่วประเทศ